Search form

Ɨtaikena Peba 10:17

17Ɨ Petro ti garɨnd nonyɨk b'amdenonj onggɨtyam liyalliyal gasa gatab rɨna re ton yɨr yongonj, ajɨ nonysɨpsɨp na aukonj da, “Nangga ma jɨ gasa awɨk?” Ɨ onggɨt wɨnɨnd daka Korneliyomna ɨtmɨkiti rɨgap rɨga erkena eyento da, “Rokate Simonɨmna met?” ngɨrpu ton ket yodaro tina met, ɨ ket owɨnkɨto tina met kara morand.