Search form

Ɨtaikena Peba 10:19

19Onggɨt wɨnɨnd Petro omanda nony menamena omnɨkand yɨbnonj onggɨtyam tina liyalliyal yɨr ongi gasa gatab. Ɨ odedend daka ket Yɨnayɨna Wɨngawɨngat tin yomnonj da, “Yɨr de, nowa rɨgap mena oraka miyenyi.