Search form

Ɨtaikena Peba 10:2

2Ɨ ton Godɨnd yewangaenenonj, dɨde Godɨnd ewangaya Ju rɨga waina mɨle amnɨkeneninonj yɨpand komkesa ti rɨgawar kɨma yepiya re wekenonj ti metɨnd. Ɨ ton kea ita wɨnɨnd kear amnɨkeneninonj ingaena gasa kesa rɨga, dɨde kwa ton ita wɨnɨnd Godɨm pɨlwa yɨr opmitenenonj.