Search form

Ɨtaikena Peba 10:22

22Ɨ todaka ket mɨra yomno da, “Wan andred (100) Roma geja rɨga mopyam Korneliyot nɨtmɨkisinyɨm mor pɨlwa. Ton re dɨmdɨmjog rɨga e dɨde Godɨnd ewangaya God ma obagendi kesa rɨga e, sɨ komkesa Ju rɨga wumɨrjog im tina mɨle. Sɨ onggɨt paemb tin ket yɨsnaenenyi. Ɨ kwa daka yɨpa yɨna anerut tin yingawonj men ɨngaukam ti met wa, dɨde yɨtkak utkundam nangga im ra man tapureninyɨt. Sɨ sɨn opimemb ket tuyɨn.”