Search form

Ɨtaikena Peba 10:23

23Sɨ onggɨt penaemb Petro ten engaukinonj wɨngɨr wa menonɨm, dɨde obai amninonj.

Petro Yikonj Korneliyomna Met wa

Ɨ ɨspari ke ket Petro utnyitonj, ɨ ket ton kɨma yiwatonj. Dɨde kwa Yopa ke gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga daka kea wuwonj yɨpand ton kɨma.