Search form

Ɨtaikena Peba 10:24

24Ɨ ɨspari ke ket Petro Kaisareya taun kara wa b'ɨgaronj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Korneliyo daka kea tina gu rɨga dɨde tina wuswus rɨga ara emokinonj, ɨ yɨpand b'eomto ti metɨnd. Ɨ ton ket Petro dɨde ton kɨma rɨga yɨr ungaukɨto.