Search form

Ɨtaikena Peba 10:25

25Ɨ re Petro Korneliyomna met wa b'ɨgaronj, Korneliyo ket tin wɨpwɨp yomnonj, ɨ ket b'ɨsnawa kɨma egomendonj ti pɨs wɨpɨnd, dɨde ket kumsos b'amkonj.