Search form

Ɨtaikena Peba 10:28

28Sɨ ton ten amninonj da, “Wɨda wumɨrjog im sowaina gog. Sɨ ɨja imemb jɨ sowaina gog mɨle da Ju rɨga ma opima wɨn, God ma obagɨki kesa rɨga kɨma b'eteomkenanj, ɨ b'atɨdarenanj yɨt b'usenenam o diyam awowɨm o wɨmenam. Ajɨ God kea ken nouyawonj da, ‘Goro yena rɨga ogenayɨm da ton re yɨna omni kesa e o kɨlkɨl e.’