Search form

Ɨtaikena Peba 10:3

3Ɨ yɨpa bibɨrɨnd sɨmana tri (3) kɨlokɨnd, ton pɨtakɨpɨnd liyalliyal yɨr yongonj Godɨmna aneru. Ɨ ket onggɨt anerut ikonj ti pɨlwa, ɨ yomnonj da, “Korneliyo!”