Search form

Ɨtaikena Peba 10:30

30Ɨ Korneliyo ket mɨra yomnonj da, “Re yɨto nowa bibɨr teteautondam seg ket onggɨtyam bibɨrɨnd odede tri (3) kɨlok sɨmana gatabɨnd, kon yɨr opmitenond kor metɨnd. Odedend ket yɨpa bɨlbɨljog kobɨrgɨm b'ikoki rɨgat onyitonj kor wɨpɨnd.