Search form

Ɨtaikena Peba 10:33

33Sɨ onggɨt penaemb kon odenja rɨga etmɨkisinond men orontam. Sɨ otomantijog e rɨna re man metket. Sɨ sɨn komkesa dɨkɨnd b'eomkisindam Godɨm wɨp nasim. Ɨ sɨn singi im utkundenam komkesa yɨtkak rɨna re Yonggyam men mingau sɨn wumɨr omnenam.”