Search form

Ɨtaikena Peba 10:34

Petromna Pɨtapɨta Omni Yɨtkak Korneliyom Metɨnd

34Ɨ ket Petro b'atomonj yɨt opurena da, “Kon otade ɨmɨnjog ke wumɨr yokasɨn da God ma ɨta bu b'iyena mɨle yomnɨkeneny odede ɨt re da Ton yɨpa tab Ju rɨga nena yɨrkokar agoniny.