Search form

Ɨtaikena Peba 10:35

35Ajɨ God yɨrkokar agoniny re komkesa b'engabenga yɨtam rɨga wa mim yepim re Tin ewangaya yiyenyi dɨde Ti pɨlwa negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle amnɨkenenanj.