Search form

Ɨtaikena Peba 10:36

36Wɨn wumɨr im jɨ da God Tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨtmɨkitonj Israel rɨga wa pɨlwa na. Sɨ ɨja naemb jɨ onggɨtyam yɨtkak opurenam yotomonj da Yesu Keriso ngɨmbla yoramitonj God dɨde rɨga wa ganggand, ɨ ɨngkaemb onggɨt ngɨmbla kɨma God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta aena yikeny komkesa rɨga wa pɨlwa. Sɨ ɨtemb re Yesu, ma Ju rɨga wa nena ma Yonggyam e, ajɨ komkesa rɨga wa Yonggyam e.