Search form

Ɨtaikena Peba 10:37

37Ɨ kwa wɨn kea wumɨr im da re Yoan engenda baptiso gatab yɨt pɨtapɨta yomnenonj, Yesu ket onggɨtyam bage yɨt iyena wɨko yotomonj Galili eriya wɨngɨrɨnd, ɨ ɨngkek ket kupka Yuda eriya nata opurena yiyenonj.