Search form

Ɨtaikena Peba 10:38

38God kea Najaret tunggam Yesund Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke dɨde danda ke yɨndangɨr yomnɨkonj. Sɨ Yesu ket yikenonj komkesa gatab wa, ɨ b'ogɨl wɨko omnɨka eyeninonj, ɨ dɨde komkesa rɨga b'ogɨl amnɨkeninonj yepiya re Satanamna danda wɨrand wekenonj. Mop nokɨp God re kea omanda yɨbnenenonj Yesu kɨma.