Search form

Ɨtaikena Peba 10:39

39Ɨ sɨn re yɨr ungatayam rɨga im komkesa mɨle gatab rɨna re ton amnɨkinonj Yuda eriyand dɨde Yerusalemɨnd. Rɨgap tin ket yɨdrɨko wul b'agbagɨnd dɨde yongando.