Search form

Ɨtaikena Peba 10:42

42Ɨ Tonɨt ket sɨn ningainonj pɨtapɨta omnenam rɨga wa pɨlwa dɨde usenenam yɨr ungata yɨt da, ‘Ɨtemb re Yesu b'ɨsagɨkayam e yena re God yobagendonj ɨsagɨkam yilo rɨga dɨde uj rɨga.’