Search form

Ɨtaikena Peba 10:43

43Ɨ komkesa bageyamɨp toda kwa kea onggɨtyam Yesum gatab yɨr ungata yɨt usenena eyento da, ‘Komkesa rɨgap yepiya ra Tin gar ke utkunda ke okasi, God opima towaina negɨr mɨle awɨr tamnɨkainy Tina danda nyɨ ke.’”