Search form

Ɨtaikena Peba 10:44

Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Inkonj God ma Obagɨki kesa Rɨga Wa pɨlɨnd

44Ɨ re Petro onggɨtyam yɨtkak usenenainonj, Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea ket igurkonj komkesa rɨga wa pɨlɨnd yepiya re utkundento onggɨtyam yɨtkak.