Search form

Ɨtaikena Peba 10:45-46

45-46Ɨ ɨngkenaemb ton ket b'engabenga yɨt apurento dɨde ket ukoi kana Godɨnd esourena yiyeno. Sɨ gar ke utkunda Ju rɨgap yepiya re God ma obagɨki tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokato, ton kea Petro kɨma yɨpand tuwonj ɨ yɨr yongo onggɨtyam mɨle. Seg ton ket ma sobijog na kɨd kesa aena wuwenonj, mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨngat kea Tina yiyag wurar ɨgmarka yiyenonj God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlɨnd. Odedend Petro yindonj da, 47“Onggɨt rɨgap kemb Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yokasi men re dɨde, sɨ yete rɨrɨr e men ogoka nitiyeniny towanɨm nyɨ ke baptiso okawam?”