Search form

Ɨtaikena Peba 10:47

47“Onggɨt rɨgap kemb Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yokasi men re dɨde, sɨ yete rɨrɨr e men ogoka nitiyeniny towanɨm nyɨ ke baptiso okawam?”