Search form

Ɨtaikena Peba 10:48

48Sɨ Petro ket ton kɨma meni rɨga engainonj ten baptiso omnɨkam Yesu Kerisomna nyɨ kɨma. Ɨ re baptiso omnɨka seg awonj, rɨgap Petrond yɨgekito ton kɨma wɨmenam nɨnda bibɨr kɨma.