Search form

Ɨtaikena Peba 10:7

7Ɨ re ket aneru yet re tin yɨt yomnenonj, Korneliyond ket yɨraronj, ton ket ara emokinonj nɨmog ti met wɨko rɨga dɨde yɨpa geja rɨga. Ɨ ɨtemb geja rɨga re God ma obagendi kesa rɨga na ajɨ yɨpa b'ogɨl Godɨnd ewangaya rɨga na yɨbnonj Korneliyomna nony ɨjai rɨga wɨngɨrɨnd yepiya re ton kɨma wuswus wekenenonj.