Search form

Ɨtaikena Peba 10:9

Petromna Liyalliyal Yɨr Ongong gatab Yɨt

9Sɨ onggɨt nowa rɨgap menon yokato Yopa taun wa. Ɨ ɨspari ke ket, re ton Yopa wus wa aukɨto, Petro ket yikonj tou kesa met papkak kumb wa yɨr opmitam lomtɨk gatabɨnd.