Search form

Ɨtaikena Peba 11

Petro Yerusalemɨnd Pɨtapɨta Yomnonj Tina Omnɨki gatab Yɨt

1Ɨ ɨtmɨkitijog rɨgap dɨde gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp yepiya re Yuda eriya wɨngɨrɨnd wekenonj, kea utkundeno da God ma obagɨki kesa rɨgap re kea toda God ma yɨt gar ke utkunda ke yokateno. 2Sɨ onggɨt penaemb re Petro yikonj Yerusalem taun wa, nɨnda gar ke utkunda Ju rɨgap yepiya re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokato, Petrond negɨr gɨm yomnɨko. 3Ɨ yomno da, “Man b'ɨgarot re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨga waina met wa, dɨde ket ton kɨma diyam awot.” 4Sɨ Petro daka ket esɨpkenainonj komkesa yɨtkak otomapu ke de undwatapu wa. 5Sɨ ton odede yindonj da, “Re kon yɨr opmitena nekenond Yopa taunɨnd, kon nonony kesand yɨpa liyalliyal gasa yɨr yongond. Sɨ yɨpa ukoi kobɨrgɨm pɨla gasa powa (4) wugɨnd ɨjobɨki na yɨbnonj wub kumbɨnd, ɨ ket inka ikonj pumb ke ngɨrpu de kor pɨlwa. 6Re kon b'obogɨl yɨrɨk eyeninond onggɨtyam gasa, kon kea yɨr anginond powa (4) pɨskak kɨma ongeni b'angga ɨ tɨbam b'angga ɨ mukak ke gowɨnd menamena b'angga ɨ dɨde wubɨnd ngena. Komkesa re kɨlkɨl gasa na rɨna re God maka Ju rɨga enjɨkeneninonj ongongɨm gog yɨt rɨrɨrɨnd. 7Ɨ odedend kon ket ara utkundond. Ɨ odede nomnonj da, ‘Petro! Utnyite! Epoine dɨde angine!’ 8Sɨ kodaka ket yomnond da, ‘Kor Yonggyam! Makwa rɨrɨr e! Kon makwa ke yɨpa odede yɨna omni kesa o kɨlkɨl b'angga koina tu bora wa yɨgarond ongongɨm.’ 9Ɨ ket wub kumb ke nɨmogɨm ara ikonj, dɨde mɨra nomnonj da, 'God kea onggɨtyam b'angga komkesa kɨlkɨp kesa amnɨkinonj. Sɨ man goro tapureninɨm da yɨna omni kesa im o kɨlkɨl im.’ 10Ɨ re odede nowapyam pɨtapɨta aenonj, odenja ket onggɨtyam b'angga kɨma kupkakupka gasa b'usaya ɨtendonj wub kumb wa. 11Ɨ odedend ket nowa rɨga opekto onggɨt met wa rɨkɨnd re kon nɨbnond. Yɨpa rɨgat ten etmɨkisinonj kor pɨlwa Kaisareya taun ke. 12Ɨ re ton nodaro, Yɨnayɨna Wɨngawɨngat ket nomnonj da, ‘Ton kɨma meket! Goro nonysɨpsɨp taukɨm!’ Sɨ opi re dɨkɨnd siks (6) gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar todaka kea kon kɨma wuwonj onggɨt rɨga ma met wa onggɨt taunɨnd, dɨde ket sɨn b'ɨgartondam met wɨngɨr wa. 13Ɨ ton ket sɨn wumɨr nomninonj da ton yɨpa God ma aneru onyiti yɨr yongonj tina metɨnd, ɨ onggɨt anerut tin odede yomnonj da, ‘Rɨga tetmɨkisinyɨt Yopa wa, dɨde Simonɨnd ɨngauket yena re kwa nyɨ yogenai da Petro! 14Ton ɨta mutusenenainy God ma yɨt, dɨde onggɨtyam tina opureni yɨtkak kaim wɨn yɨrkokar okatenya, man dɨde komkesa rɨga yepim re wekeny moina metɨnd.’ 15Seg re kon yɨt b'atomond, odedend Yɨnayɨna Wɨngawɨnga igurka yikenonj towa pɨlɨnd odede wɨp rɨngmena re otomapu ke Ton mera pɨlɨnd igurkonj. 16Ɨ onggɨt wɨnɨnd, kon ket Yonggyamɨmna yɨtkak nonyɨk eyeninonj rɨna re ton yindonj odede da, ‘Yoan nyɨ kena rɨga baptiso amnɨkinonj, ajɨ wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kae baptiso okatenya.’ 17Re men Yonggyam Yesu Kerisond gar ke yokatonda, God kea mera yiyag wurar nokainonj. Ɨ God re kea towada akainonj onggɨtyam yɨpaina yiyag wurar odede yɨpa wɨp mera pɨlwa re dɨde. Kon re yɨpa rɨgajog en. Sɨ rɨdede e kon God ma wɨko ogoka iyenyɨn?” 18Ɨ re rɨgap utkundento onggɨtyam yɨtkak, ton mumakesa na wekenonj, dɨde ket Godɨnd ewangaya yiyeno odede yɨt kɨma da, “Sɨ ɨmɨnjog e. God re kea gar engenda mɨle Tina obagɨki kesa rɨga wa akainonj towanɨm yɨrkokar okatam.”

Antiyok Sosi

19Ɨ re ukoi negɨr kɨma b'ɨdgotnena pɨta awonj Stepanomna uj kak ke, gar ke utkunda rɨga wetaweta auka wuwenonj komkesa gatab wa. Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda rɨga re kea wuwenonj ngɨrpu de Poinikiya eriya wa, ɨ Kipriyo ailan wa, ɨ dɨde Antiyok taun wa. Re ton wuwenonj, ton ket Ju rɨga wa nena mana God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena eyenawo. 20Ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda Kipriyo tunggam dɨde Kurene tunggam wuwenonj Antiyok taun wa. Ɨ ton ket God ma obagɨki kesa Grik rɨga wa towada kea kwa pɨtapɨta omnena eyenawo Yonggyam Yesum gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt. 21Ɨ Yonggyam kea towa pɨlɨnd tina danda yɨm aramkinonj ten yɨm okawam. Sɨ ma yɨpa kɨma rɨgapiya gar engento, dɨde ket Yesund gar ke utkunda ke yokato, ɨ dɨde Tin ket yɨmta yundoko. 22Ɨ onggɨtyam towa gatab yɨdɨr yɨt re kea warabag aukonj, ɨ Yerusalem sosi rɨgap kea utkundeno onggɨtyam yɨt. Sɨ onggɨt penaemb ket Banaband yɨtmɨkito Antiyok taun wa. 23Ɨ re ton opendonj de Antiyok taun wa, ton kea yɨr anginonj b'ogɨl mɨle rɨna re gar ke utkunda rɨgap Godɨmna wurar ke omnɨka eyento. Sɨ onggɨt penaemb ton ket gar sam awonj, dɨde ton ket komkesa rɨga danda kɨma ugoinonj da, “Wɨn waina gar kupkakupka taramkindam Yonggyamɨm pɨlɨnd Tin yɨmta undokam.” 24Banaba re b'ogɨl rɨga e, dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr omni rɨga e, ɨ dɨde ton re danda kɨma gar ke utkunda rɨga e. Sɨ onggɨt penaemb ket ma sobijog rɨga bobo na auka wuwenonj Yonggyamɨnd gar ke utkundam. 25Sɨ ton ket yikonj Tarso wa Saulɨnd orakam. 26Ɨ re ton tin yodaronj, ton ket tin yiyonj de Antiyok wa. Ɨ ɨngkenaemb ket Banaba ake Saul sosi rɨga kɨma yɨpand b'eomkenenonda kupka yɨpa kemag kɨma. Ɨ dɨde ket ukoi rɨga bobo ouyaena eyeninonda. Sɨ omandemb Antiyok taunɨnd rɨgap yiyata kɨma onggɨtyam b'auyaena rɨga odede nyɨ agenaito da “Kerisomna Rɨga”.

27Ɨ onggɨt wɨnɨnd kea nɨnda bageyam tuwonj Yerusalem taun ke de Antiyok taun wa. 28Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat towa wɨngɨrɨnd yɨpa bageyam nyɨ da Agabo yingawonj yɨpa gasa rɨga wa wumɨr omnam. Sɨ Agabo ket onyitonj, dɨde ten wumɨr amninonj da, “Ukoi owoupa wɨn ɨta ik dem komkesa Roma kantri wɨngɨrɨnd.” Ɨ ɨtemb owoupa wɨn pɨta awonj re odenat re Klaudiyo Roma mopyam king yebɨm. 29Sɨ b'auyaena rɨgap singi auto yɨm okawam gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepiya re wekenonj Yuda eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ ton ket yɨpayɨpa rɨgap yɨsamko wulkɨp oramkam towa wulkɨp rɨrɨrɨnd dɨde onggɨtyam wulkɨp ɨtmɨkitam towa pɨlwa. 30Ɨ re ket ton wulkɨp emdɨto, ton ket akawo Banaba dɨde Saul towa pɨlɨnd iyoyɨm elda wa pɨlwa yepiya re Yerusalem taunɨnd wekenonj.