Search form

Ɨtaikena Peba 11:1

Petro Yerusalemɨnd Pɨtapɨta Yomnonj Tina Omnɨki gatab Yɨt

1Ɨ ɨtmɨkitijog rɨgap dɨde gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp yepiya re Yuda eriya wɨngɨrɨnd wekenonj, kea utkundeno da God ma obagɨki kesa rɨgap re kea toda God ma yɨt gar ke utkunda ke yokateno.