Search form

Ɨtaikena Peba 11:11

11Ɨ odedend ket nowa rɨga opekto onggɨt met wa rɨkɨnd re kon nɨbnond. Yɨpa rɨgat ten etmɨkisinonj kor pɨlwa Kaisareya taun ke.