Search form

Ɨtaikena Peba 11:12

12Ɨ re ton nodaro, Yɨnayɨna Wɨngawɨngat ket nomnonj da, ‘Ton kɨma meket! Goro nonysɨpsɨp taukɨm!’ Sɨ opi re dɨkɨnd siks (6) gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar todaka kea kon kɨma wuwonj onggɨt rɨga ma met wa onggɨt taunɨnd, dɨde ket sɨn b'ɨgartondam met wɨngɨr wa.