Search form

Ɨtaikena Peba 11:14

14Ton ɨta mutusenenainy God ma yɨt, dɨde onggɨtyam tina opureni yɨtkak kaim wɨn yɨrkokar okatenya, man dɨde komkesa rɨga yepim re wekeny moina metɨnd.’