Search form

Ɨtaikena Peba 11:15

15Seg re kon yɨt b'atomond, odedend Yɨnayɨna Wɨngawɨnga igurka yikenonj towa pɨlɨnd odede wɨp rɨngmena re otomapu ke Ton mera pɨlɨnd igurkonj.