Search form

Ɨtaikena Peba 11:16

16Ɨ onggɨt wɨnɨnd, kon ket Yonggyamɨmna yɨtkak nonyɨk eyeninonj rɨna re ton yindonj odede da, ‘Yoan nyɨ kena rɨga baptiso amnɨkinonj, ajɨ wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kae baptiso okatenya.’