Search form

Ɨtaikena Peba 11:17

17Re men Yonggyam Yesu Kerisond gar ke yokatonda, God kea mera yiyag wurar nokainonj. Ɨ God re kea towada akainonj onggɨtyam yɨpaina yiyag wurar odede yɨpa wɨp mera pɨlwa re dɨde. Kon re yɨpa rɨgajog en. Sɨ rɨdede e kon God ma wɨko ogoka iyenyɨn?”