Search form

Ɨtaikena Peba 11:18

18Ɨ re rɨgap utkundento onggɨtyam yɨtkak, ton mumakesa na wekenonj, dɨde ket Godɨnd ewangaya yiyeno odede yɨt kɨma da, “Sɨ ɨmɨnjog e. God re kea gar engenda mɨle Tina obagɨki kesa rɨga wa akainonj towanɨm yɨrkokar okatam.”