Search form

Ɨtaikena Peba 11:19

Antiyok Sosi

19Ɨ re ukoi negɨr kɨma b'ɨdgotnena pɨta awonj Stepanomna uj kak ke, gar ke utkunda rɨga wetaweta auka wuwenonj komkesa gatab wa. Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda rɨga re kea wuwenonj ngɨrpu de Poinikiya eriya wa, ɨ Kipriyo ailan wa, ɨ dɨde Antiyok taun wa. Re ton wuwenonj, ton ket Ju rɨga wa nena mana God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena eyenawo.