Search form

Ɨtaikena Peba 11:2

2Sɨ onggɨt penaemb re Petro yikonj Yerusalem taun wa, nɨnda gar ke utkunda Ju rɨgap yepiya re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokato, Petrond negɨr gɨm yomnɨko.