Search form

Ɨtaikena Peba 11:20

20Ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda Kipriyo tunggam dɨde Kurene tunggam wuwenonj Antiyok taun wa. Ɨ ton ket God ma obagɨki kesa Grik rɨga wa towada kea kwa pɨtapɨta omnena eyenawo Yonggyam Yesum gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt.