Search form

Ɨtaikena Peba 11:21

21Ɨ Yonggyam kea towa pɨlɨnd tina danda yɨm aramkinonj ten yɨm okawam. Sɨ ma yɨpa kɨma rɨgapiya gar engento, dɨde ket Yesund gar ke utkunda ke yokato, ɨ dɨde Tin ket yɨmta yundoko.