Search form

Ɨtaikena Peba 11:22

22Ɨ onggɨtyam towa gatab yɨdɨr yɨt re kea warabag aukonj, ɨ Yerusalem sosi rɨgap kea utkundeno onggɨtyam yɨt. Sɨ onggɨt penaemb ket Banaband yɨtmɨkito Antiyok taun wa.