Search form

Ɨtaikena Peba 11:23

23Ɨ re ton opendonj de Antiyok taun wa, ton kea yɨr anginonj b'ogɨl mɨle rɨna re gar ke utkunda rɨgap Godɨmna wurar ke omnɨka eyento. Sɨ onggɨt penaemb ton ket gar sam awonj, dɨde ton ket komkesa rɨga danda kɨma ugoinonj da, “Wɨn waina gar kupkakupka taramkindam Yonggyamɨm pɨlɨnd Tin yɨmta undokam.”