Search form

Ɨtaikena Peba 11:24

24Banaba re b'ogɨl rɨga e, dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr omni rɨga e, ɨ dɨde ton re danda kɨma gar ke utkunda rɨga e. Sɨ onggɨt penaemb ket ma sobijog rɨga bobo na auka wuwenonj Yonggyamɨnd gar ke utkundam.