Search form

Ɨtaikena Peba 11:28

28Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat towa wɨngɨrɨnd yɨpa bageyam nyɨ da Agabo yingawonj yɨpa gasa rɨga wa wumɨr omnam. Sɨ Agabo ket onyitonj, dɨde ten wumɨr amninonj da, “Ukoi owoupa wɨn ɨta ik dem komkesa Roma kantri wɨngɨrɨnd.” Ɨ ɨtemb owoupa wɨn pɨta awonj re odenat re Klaudiyo Roma mopyam king yebɨm.