Search form

Ɨtaikena Peba 11:29

29Sɨ b'auyaena rɨgap singi auto yɨm okawam gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepiya re wekenonj Yuda eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ ton ket yɨpayɨpa rɨgap yɨsamko wulkɨp oramkam towa wulkɨp rɨrɨrɨnd dɨde onggɨtyam wulkɨp ɨtmɨkitam towa pɨlwa.