Search form

Ɨtaikena Peba 11:30

30Ɨ re ket ton wulkɨp emdɨto, ton ket akawo Banaba dɨde Saul towa pɨlɨnd iyoyɨm elda wa pɨlwa yepiya re Yerusalem taunɨnd wekenonj.