Search form

Ɨtaikena Peba 11:5

5Sɨ ton odede yindonj da, “Re kon yɨr opmitena nekenond Yopa taunɨnd, kon nonony kesand yɨpa liyalliyal gasa yɨr yongond. Sɨ yɨpa ukoi kobɨrgɨm pɨla gasa powa (4) wugɨnd ɨjobɨki na yɨbnonj wub kumbɨnd, ɨ ket inka ikonj pumb ke ngɨrpu de kor pɨlwa.