Search form

Ɨtaikena Peba 11:6

6Re kon b'obogɨl yɨrɨk eyeninond onggɨtyam gasa, kon kea yɨr anginond powa (4) pɨskak kɨma ongeni b'angga ɨ tɨbam b'angga ɨ mukak ke gowɨnd menamena b'angga ɨ dɨde wubɨnd ngena. Komkesa re kɨlkɨl gasa na rɨna re God maka Ju rɨga enjɨkeneninonj ongongɨm gog yɨt rɨrɨrɨnd.