Search form

Ɨtaikena Peba 11:8

8Sɨ kodaka ket yomnond da, ‘Kor Yonggyam! Makwa rɨrɨr e! Kon makwa ke yɨpa odede yɨna omni kesa o kɨlkɨl b'angga koina tu bora wa yɨgarond ongongɨm.’