Search form

Ɨtaikena Peba 11:9

9Ɨ ket wub kumb ke nɨmogɨm ara ikonj, dɨde mɨra nomnonj da, 'God kea onggɨtyam b'angga komkesa kɨlkɨp kesa amnɨkinonj. Sɨ man goro tapureninɨm da yɨna omni kesa im o kɨlkɨl im.’