Search form

Ɨtaikena Peba 12:1

Erod Yakobond Yongandonj dɨde Petrond Sɨbɨbmet wa Yoramitonj

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd king Erod singi awonj Yerusalem sosi wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga negɨr omnɨkam. Sɨ ton ket tina danda ke nɨnda rɨga emjinonj.