Search form

Ɨtaikena Peba 12:10

10Ɨ ton ket egoukisinonda naskajog sɨbɨbmet rɨga yɨr ɨpka rɨga bobo dɨde kwa ket nɨmogɨm sɨbɨbmet rɨga yɨr ɨpka rɨga bobo. Ɨ onggɨtyam sɨbɨbmet kara yɨpa tabɨnd ayɨn ke omnɨki mora yɨbnonj rɨngkena re yɨpa taunɨm nya yɨbnonj. Ɨ re ton opendonda onggɨtyam mora wa, mora tilenggyam b'ɨpangendonj towanɨm. Sɨ ket ton opendonda onggɨtyam mora ke. Ɨ ton menon yokatonda, dɨde opendonda de yɨpa ukoi nya wa. Seg, odenja ket anerut tin yɨraronj.